Избери производител:

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Онлайн магазин за риболовни принадлежности


I.ПРЕДМЕТ
Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между ЕТ”Кутрева-Христинка Иванова”, гр. Сливен, ПК 8800, бул" Панайот Хитов" 113Б, ет 3, ап 12 ЕИК 200762928, представлявано от Христинка Иванова Кутрева , наричано по-долу за краткост ПРОДАВАЧ, и клиентите, наричани по-долу КУПУВАЧИ, на електронния магазин РИБОЛОВЕЦ- „Riboloven Magazin.bg”, наричан по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН”.

ІІ. ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА
Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
1. Наименование на ПРОДАВАЧА: ЕТ”Кутрева-Христинка Иванова”
2. Седалище и адрес на управление: гр.Сливен ПК 8800, бул" Панайот Хитов" 113Б, ет 3, ап 12
3. Адрес за упражняване на дейността: гр. Сливен, кв "Даме Груев" бл 15 ,партер
4. Данни за кореспонденция: гр.Сливен ПК 8800, бул" Панайот Хитов" 113Б, ет 3, ап 12 , Email: ribolovenmagazinbg@gmail.com , тел: +359 888419114
5. Вписване в публични регистри: ЕИК 200762928
6. Номер на удостоверение за администратор на личните данни N: 374260
7. Надзорни органи:
(1) Комисия за защита на личните данни Адрес: гр. София, ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15, тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40 Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg Уеб сайт: www.cpdp.bg
(2) Комисия за защита на потребителите Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24 факс: 02 / 988 42 18 гореща линия: 0700 111 22 Уеб сайт: www.kzp.bg
Линк към платформата за решаване на потребителски спорове на Европейската комисия: http://ec.europa.eu/consumers/odr
8. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност -не

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
Чл. 3. ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН e достъпен на адрес в Интернет: ribolovenmagazin.bg , чрез който КУПУВАЧИТЕ имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН стоки, включително следното:
1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, достъпна в Интернет;
3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, съгласно поддържаните от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН начини за разплащане с наложен платеж на куриерска фирма.
5. Да получават информация за нови стоки предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
6. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет;
Чл. 4. ПРОДАВАЧЪТ доставя стоките и гарантира правата на КУПУВАЧИТЕ, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.
Чл. 5. (1) КУПУВАЧИТЕ сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на ПРОДАВАЧА, достъпен на страницата му в Интернет на адрес: ribolovenmagazin.bg или друго средство за комуникация от разстояние- по телефона.
(2) По силата на сключения с КУПУВАЧИТЕ договор за покупко-продажба на стоки, ПРОДАВАЧЪТ се задължава да достави и да прехвърли собствеността на КУПУВАЧА на определените от него чрез интерфейса стоки.
(3) КУПУВАЧИТЕ заплащат на ПРОДАВАЧА възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от ПРОДАВАЧА на адреса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет.
(4) ПРОДАВАЧЪТ доставя заявените от КУПУВАЧИТЕ стоки в сроковете и при условията, определени от ПРОДАВАЧА на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия.
(5) Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.
Чл. 6. (1) КУПУВАЧАТ и ПРОДАВАЧЪТ се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.
(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от КУПУВАЧИТЕ на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от КУПУВАЧА при извършване на регистрация, ако КУПУВАЧА е въвел съответното име и парола за достъп.

IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
Чл. 7. (1) За да използва ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, КУПУВАЧАТ следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите в които електронният магазин изисква регистрация.
(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от КУПУВАЧА, чрез регистрация по електронен път в сайта на ПРОДАВАЧА.
(3) С попълване на данните си и натискане на бутона "Регистрация", КУПУВАЧАТ декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.
(4) ПРОДАВАЧЪТ потвърждава извършената от КУПУВАЧА регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от КУПУВАЧА електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. Получателят потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от ПРОДАВАЧА. След потвърждаването се създава акаунт на КУПУВАЧА и между него и ПРОДАВАЧА възникват договорни отношения.
(5) При извършване на регистрацията КУПУВАЧАТ се задължава да предостави верни и актуални данни. КУПУВАЧАТ своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.
Чл. 8. (1) Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на КУПУВАЧА, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между КУПУВАЧА и ПРОДАВАЧА, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. КУПУВАЧАТ има право да променя своя Основен контактен електронен адрес.
(2) При постъпване на заявка за промяна на Основния контактен електронен адрес, ПРОДАВАЧЪТ изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща от ПРОДАВАЧА на посочения от КУПУВАЧА нов Основен контактен електронен адрес.
(3) Промяната на Основния контактен електронен адрес се извършва след потвърждение от КУПУВАЧА, изразено чрез препратка, съдържаща се в искането за потвърждение, изпратено от ПРОДАВАЧА на посочения от КУПУВАЧА нов Основен контактен електронен адрес.
(4) ПРОДАВАЧЪТ информира КУПУВАЧА за извършената промяна, чрез електронно писмо, изпратено на посочения от КУПУВАЧА Основен контактен електронен адрес преди извършването на промяната му по ал. 2.
(5) ПРОДАВАЧЪТ не носи отговорност пред КУПУВАЧА за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес.
(6) ПРОДАВАЧЪТ може да изисква от КУПУВАЧА използването на Основния контактен електронен адрес в специфични случаи.

V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО- ПРОДАЖБА
Чл. 9. (1) КУПУВАЧИТЕ използват предимно интерфейса на страницата на ПРОДАВАЧА, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от ПРОДАВАЧА стоки в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
(2) Договорът се сключва на български език.
(3) Договорът между ПРОДАВАЧА и КУПУВАЧА представлява настоящите общи условия, достъпни на адрес: ribolovenmagazin.bg .
(4) Страна по договора с ПРОДАВАЧА е КУПУВАЧАТ съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на КУПУВАЧА. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при ПРОДАВАЧА.
(5) ПРОДАВАЧЪТ включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.
(6) Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на КУПУВАЧА при ПРОДАВАЧА. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването й от КУПУВАЧА чрез интерфейса на ПРОДАВАЧА.
(7) За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на стока, ПРОДАВАЧЪТ изрично уведомява КУПУВАЧА по подходящ начин чрез електронни средства на имейла му и по телефона за потвърждение на поръчката.
(8) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.
(9) ПРОДАВАЧЪТ доставя стоките на посочения от КУПУВАЧИТЕ адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от КУПУВАЧИТЕ данни са неверни или заблуждаващи.
Чл. 10. КУПУВАЧИТЕ сключват договора за покупко-продажба с ПРОДАВАЧА по следната процедура:
6 (1) Извършване на регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и предоставяне на необходимите данни, ако КУПУВАЧАТ няма до този момент регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
(2) Влизане в системата за извършване на поръчки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез идентифициране с име и парола;
(3) Избиране на една или повече от предлаганите стоки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и добавянето им към списък със стоки за покупка ;
(4) Предоставяне на данни за извършване на доставката;
(5) Избор на способ и момент за плащане на цената.
(6) Потвърждение на поръчката със задължение за плащане;

VI. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
Чл. 11. Правилата на настоящия раздел VI от тези общи условия се прилагат спрямо КУПУВАЧИ, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко- продажба или при регистрацията в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние.
Чл. 12. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от ПРОДАВАЧА са определени в профила на всяка стока на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
(2) Цената на стоките с включени всички данъци се определя от ПРОДАВАЧА в профила на всяка стока в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
(3) Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определя от ПРОДАВАЧА и се предоставя като информация на КУПУВАЧИТЕ в един от следните моменти преди сключване на договора:
- В профила на всяка една от стоките в сайта на ПРОДАВАЧА на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
- При избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;
(4) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на КУПУВАЧА в сайта на ПРОДАВАЧА.
(5) Информацията, предоставяна на КУПУВАЧИТЕ по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на ПРОДАВАЧА на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН преди сключването на договора за покупко-продажба.
(6) ПРОДАВАЧЪТ задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
(7) ПРОДАВАЧЪТ посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.
Чл. 13. (1) Потребителят се съгласява, че ПРОДАВАЧЪТ има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.
(2) Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на ПРОДАВАЧА цената да доставка на стоките преди или в момента на доставката им с наложен платеж от фирмата куриер.
Чл. 14. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 /четиринадесет / работни дни, считано от датата на получаване на стоката.
Стандартен формуляр за упражняване право на отказ при online покупки
Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 от ЗЗП
СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ
До ...........................
/името на търговеца/
................................................................................
/адрес, ЕИК/
С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:
.......................................................... /описание на продукта/
Стоката е поръчана на ......................
Стоката е получена на ...................... /посочва се датата на получаване от потребителя/
.................................................................................../Име на потребителя/
Гр./с...................................................................... /Адрес на потребителя/
................... ..................................
/Дата/ /Подпис на потребителя/

Потребителят има право в срок от 14 дни да се откаже безусловно от договор от разстояние или от договор извън търговския обект, без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на тези за доставка в случай, че е избрал различен от стандартния най-евтин за търговеца начин за доставяне на поръчката, както и разходите за връщането на стоката обратно.
14-дневният срок започва да тече от датата на:
-сключване на договора – при договор за услуги/стоки;
-приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача.
В рамките на 14 дни след заявеното желание за отказ от договора потребителят следва да върне стоката на търговеца. В срок от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора, търговецът възстановява всички суми, получени от потребителя.
(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:
- за доставка на стоки и предоставяне на услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които ПРОДАВАЧЪТ не е в състояние да контролира;
- за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка;
- за доставка на стоки, които поради своето естество са потребими или не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики;
- за доставка на аудио- и видеозаписи или програмни продукти, разпечатани от потребителя; - за доставка на вестници, списания и други периодични издания;
(3) Когато ПРОДАВАЧЪТ не е изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в чл. 54 от Закона за защита на потребителите, потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до три месеца, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията по тази алинея е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й.
(4) В случай, че потребителят упражни правото си на отказ по ал. 1, ПРОДАВАЧЪТ е задължен да му възстанови в пълен размер платените от потребителя суми не по-късно от 14/четиринадесет/ календарни дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която потребителят е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако потребителят е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това ПРОДАВАЧА.
(5) Потребителят се задължава да съхранява получените от ПРОДАВАЧА стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1. Чл. 15. (1) Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на ПРОДАВАЧА на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, освен ако стоките са поръчани в една доставка.
(2) В случай че потребителят и ПРОДАВАЧЪТ не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до ПРОДАВАЧА чрез сайта на ПРОДАВАЧА- ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
(3) Ако ПРОДАВАЧЪТ не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това потребителя и да възстанови платените от него суми в срок до 14 работни дни от датата, на която ПРОДАВАЧЪТ е следвало да изпълни задължението си по договора.
(4) В случаите по ал. 3, ПРОДАВАЧЪТ има право да достави на потребителя стоки със същото качество и цена. ПРОДАВАЧЪТ уведомява потребителя по електронен път за промяната на изпълнението на договора.
(5) В случай на упражняване на право на отказ от договора за доставки по ал. 4, разходите по връщането на стоките са за сметка на ПРОДАВАЧА.
Чл. 16. (1) ПРОДАВАЧЪТ предава стоките на потребителя след удостоверяване на изпълнението на изискванията и наличието на обстоятелствата по чл. 61 от Закона за защита на потребителите.
(2) Потребителят и ПРОДАВАЧЪТ удостоверяват обстоятелствата по ал. 1 писмено в момента на доставката чрез саморъчен подпис, освен ако е уговорено друго.
(3) Потребителят и ПРОДАВАЧЪТ се съгласяват, че изискванията по ал. 1 и чл. 61 от Закона за защита на потребителите ще бъдат спазени, ако удостоверяването е извършено от лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде информацията на потребителя – страна по договора.

VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 17. (1) ПРОДАВАЧЪТ доставя и предава стоката на КУПУВАЧА в определения при сключването на договора срок.
(2) Ако срокът по ал. 1 не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, ПРОДАВАЧЪТ доставя и предава стоката в разумен срок, но не по-късно от 2 месеца.
Чл. 18. КУПУВАЧАТ трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от ПРОДАВАЧА и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно ПРОДАВАЧА.
Чл. 19. ПРОДАВАЧЪТ предлага всички Стоки в RibolovenMagazin.bg с гаранция за съответствие на стоката с Договора в съответствие с действащото законодателство. Изключение правят някои категории стоки, които поради естеството си не могат да имат гаранция.

VIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Чл. 19. (1) ПРОДАВАЧЪТ предприема мерки за защита на личните данни на КУПУВАЧА съгласно Закона за защита на личните данни и Регламента на на Европейския парламент и на Съвета, засягащ “общите правила за защита на личните данни” (GDPR) влизащ в сила на 25 май 2018 г.
(2) Под лични данни тук разбираме: имена на потребителя, имейл адрес, телефон за връзка и адрес за доставка на поръчката.
(3) От съображения за сигурност на личните данни на КУПУВАЧИТЕ, ПРОДАВАЧЪТ ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от КУПУВАЧИТЕ в момента на регистрацията.
(4) ПРОДАВАЧЪТ приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни, достъпна на адрес: www.cpdp.bg. Той се задължава надлежно да съхранява, обработва и предава на трети лица предоставените му лични данни, само с цел извършване основната дейност на фирмата.
Чл. 20. (1) Във всеки момент, ПРОДАВАЧЪТ има право да изисква от КУПУВАЧА да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.
(2) В случай, че по някаква причина КУПУВАЧАТ е забравил или изгубил своите име и парола, ПРОДАВАЧЪТ има право да приложи обявената "Процедура за изгубени или забравени имена и пароли", достъпна на адрес: ribolovenmagazin.bg. Достъп до своята парола има единствено КУПУВАЧА, като тя се пази през цялото време в криптиран (защитен) вид.
(3) КУПУВАЧЪТ може по всяко време да поиска заличаване на личните му данни и ПРОДАВАЧЪТ трябва да удовлетвори това желание в рамките на 48 часа (освен, ако не се изисква финализиране на пусната поръчка от страна на КУПУВАЧА).
(4) При предоставяне личните му данни на трети лица, КУПУВАЧЪТ може своевременно да изиска списък с тези лица и информацията, която е пренасочена към тях.

IX. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
Чл. 21. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от ПРОДАВАЧА, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички КУПУВАЧИ на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, които имат регистрация.Изменените общи условия се публикуват на сайта и са достъпни за всички потребители.
(2) ПРОДАВАЧЪТ и КУПУВАЧАТ се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо КУПУВАЧА след изричното му уведомяване от ПРОДАВАЧА и ако КУПУВАЧАТ не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля.
(3) КУПУВАЧАТ се съгласява, че всички изявления на ПРОДАВАЧА, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от КУПУВАЧА, при регистрацията. КУПУВАЧАТ се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.
Чл. 22. ПРОДАВАЧЪТ публикува тези общи условия на адрес ribolovenmagazin.bg , заедно с всички допълнения и изменения в тях.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл. 23. Настоящите общи условия и договора на КУПУВАЧА с ПРОДАВАЧА се прекратяват в следните случаи:
• при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
• по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
• едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;
• при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
• при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
• в случай на заличаване на регистрацията на КУПУВАЧА в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;
• в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите.

XI. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 24. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.
Чл. 25. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.
Чл. 26. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.
Чл. 27. Настоящите общи условия влизат в сила за всички КУПУВАЧИ на РИБОЛОВЕЦ- Riboloven Magazin.bg

XII.ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИТЕ:
Taзи пoлитика се oтнacя дo бисквитки и yeб caйт, пoддъpжaн ЕТ”Кутрева-Христинка Иванова”, с адрес на регистрация: гр.Сливен ПК 8800, бул" Панайот Хитов" 113Б, ет 3, ап 12 , ЕИК: 200762928 , МОЛ: Христинка Иванова Кутрева

Използваме Cookies („бисквитки“), за да ви предложим по-добра и персонализирана интернет услуга. Данните, съхранявани от Cookies, които уебсайтът използва, никога не показват лична информация, от която може да се установи самоличността на даден субект.
Бисквитките „Cookie” е малък текстов файл, който се съхранява и/или прочита от вашия браузър на хард диска на вашето устройство (например компютър, лаптоп, таблет или смартфон) от уебсайтовете, които посещавате. Cookies също правят работата ви с уебсайтовете по-сигурна и бърза, като запомнят вашите предпочитания (например данните ви за регистрация и език), като изпратят информацията, която съхраняват, обратно към първоначалния уебсайт (first-party cookie) или към друг уебсайт, който ги е задал (third-party cookie). Бисквиткитe ca фaйлoвe c инфopмaция, включвaщи нeoгpaничeнo тeкcтoвo cъдъpжaниe, коитo се cъхранявaт в компютpитe нa пoтpeбитeля c цeл пoдoбpявaнe paбoтaтa cъc cъoтвeтния yeб caйт. Teзи фaйлoвe пoзвoлявaт пoтpeбитeлят дa бъдe paзпoзнaт и yeб caйтът дa бъдe aдaптиpaн cпpямo нeгoвитe пpeдпoчитaния. Бисквиткитe oбикнoвeнo cъдъpжaт имeтo нa yeб caйтa, към кoйтo пpинaдлeжaт, вpeмeтo, зa коетo се cъхранявaт нa компютъpa нa пoтpeбитeля, и yникaлeн нoмep. Можете да блокирате или премахнете Cookies, като използвате вашия браузър или софтуера на трета страна, но е възможно това да ви попречи да използвате определени зони от уебсайта. При определени случаи ние директно искаме вашето съгласие сайтът да използва Cookies посредством наше Cookies съобщение. Бисквиткитe се изпoлзвaт зa aдaптиpaнe cъдъpжaниeтo нa yeб caйта към предпoчитaниятa нa индивидyaлния пoтребитeл и oптимизиpaнe paбoтaтa c oпредeлeния yeб caйт. Изпoлзвaт се oщe зa изгoтвянeтo нa aнoнимнa oбщa cтaтиcтика, коятo ни пoмaгa дa paзберем как пoтребитeлят paбoти c yeб caйтoвeтe, коетo пoмaгa зa пoдoбpявaнeтo нa тяxнaтa cтруктура и cъдъpжaниe, катo в cъщoтo времe нямa достъп дo личнaтa пoтребитeлска инфopмaция.
Видове бисквитки, който използваме в зависимост от функцията и целта, за която се ползват, обикновено Cookies, които уебсайтът използва, се разделят на следните категории:
-Задължителни Cookies, които ви позволяват да сърфирате в уебсайта и да използвате основните му функции. Тези Cookies обикновено се инсталират в отговор на ваши действия, които представляват заявка за услуги. Тези Cookies са задължителни за ползването на нашия уебсайт.
-Cookies за функционалност се използват, за да ви разпознаем следващия път, когато посетите нашия уебсайт, за да ви предложим подобрени и по-персонализирани функции, като например запомняне на вашите предпочитания. Тези Cookies събират анонимна информация и не могат да проследят действията ви на други уебсайтове. Валидността на тези Cookies е не повече от 2 години.
-Cookies за аналитичност и ефективност ни позволяват да установим броя на потребителите и да събираме информация как се използва уебсайтът (например кои страници най-често използва даден потребител и дали получава съобщения за грешка на някоя страница). Това ни помага да подобрим работата на нашия уебсайт, като например да осигурим по-лесен начин за намиране на това, което търсите Валидността на тези Cookies е не повече от 2 години.
-Cookies за рекламиране и таргетиране регистрират вашето посещение в нашия уебсайт, страниците, които посещавате и връзките, които следвате. Ще използваме тази информация, за да ви показваме реклами, които са съобразени с вас и вашите интереси. Те също се използват за ограничаване броя на показванията на дадена реклама и помагат да измерим ефективността на рекламните кампании. За целта ние може също да споделяме тази информация с трети страни (като рекламодатели). За да използваме тези Cookies, ни е необходимо вашето съгласие. Вие можете да управлявате предпочитанията си по отношение на Cookies за рекламиране или таргетиране по всяко време посредством настройките на вашия браузър (вж. по-долу). Валидността на тези Cookies е не повече от 2 години.
Cookies за социални медии ви позволяват да споделяте вашата активност на уебсайта в социални мрежи, като Facebook и Twitter. Тези Cookies не са под наш контрол.
Моля да имате предвид, че използваме услугите на трети страни, за да научим как използвате нашия уебсайт, с цел да оптимизираме работата ви и да ви показваме рекламно съдържание извън нашия уебсайт. Тези трети страни (включително например, рекламни мрежи и доставчици на външни услуги като анализ на интернет трафика) може също да използват cookies, върху които ние нямаме контрол. Вие можете да оттеглите вашето съгласие по отношение използването на Cookies по всяко време. За да направите това, моля вижте условията по-долу.
Ако искате да изтриете Cookies, които се съхраняват на вашето устройство и да конфигурирате браузъра си да отказва Cookies, можете да го направите от настройките за предпочитания на вашия интернет браузър. Обичайно настройките, свързани с Cookies, се намират в следните менюта: „Options“, „Tools“ или „Preferences“ на браузъра, който използвате за достъп до интернет. В зависимост от браузъра, Cookies могат да се деактивират по различен начин. За повече информация можете да посетите уебсайта на вашия браузър.
Бисквиткитe и личнaта инфopмaция. Личнaтa инфopмaция, коятo се акумyлиpa чрез бисквиткитe, мoжe дa бъдe изпoлзвaнa caмo зa извъpшвaнe нa oпредeлeни oперации зa пoтребитeля. Такавa инфopмaция се криптиpa пo нaчин, койтo пpaви достъпa дo нeя oт неотopизиpaни лицa нeвъзмoжeн. Cookies използвани за статистически цели и мониторинг на интернет трафика:
-Google Analytics
Нашият уебсайт използва Google Analytics, услуга за анализ на интернет трафика, предоставена от Google. Google Analytics използва cookies, за да подпомогне уебсайта да анализира как го ползвате. Информацията, събрана от cookie, свързана с вашето ползване на уебсайта (включително вашия IP адрес) ще бъде пренесена до и съхранена от Google [на техните сървъри]. Google ще използва тази информация, за да оценява как използвате уебсайта, като компилира данни за активност за отделните уебсайт оператори и предоставя и други услуги, свързани с отчетената активност на уебсайта и ползването на интернет. Възможно е Google да прехвърля тази информация на трети страни, когато това се изисква по закон или в случаите, когато тези трети страни обработват информация от името на Google. Google няма да свързва вашия IP адрес с други данни, които се съхраняват от Google. Вие можете да решите да се откажете от Google Analytics, без това да повлияе на възможността ви за посещаване на нашия уебсайт. Подробна информация за Google Analytics и поверителност (включително как можете да контролирате информацията, която се изпраща на Google) може да се намери на https://policies.google.com/privacy/partners или Google Analytics: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html. С цел да предотвратите евентуално проследяване, можете да инсталирате „add-in“ на вашия браузър (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout).
-Cookies използвани за директен маркетинг: Google DFP Platform
С цел да получавате рекламно и маркетинг съдържание, съобразено с вашите предпочитания, нашият уебсайт използва технологията DoubleClick for Publishers (DFP), предоставена от Google. Информацията, събрана от съответното cookie за ползването от вас на нашия уебсайт (включително вашия IP адрес) ще бъде пренесена до и съхраняване от Google [на техните сървъри]. Възможно е Google да прехвърля тази информация на трети страни, когато това се изисква по закон или в случаите, когато тези трети страни обработват информация от името на Google. Google няма да свързва вашия IP адрес с други данни, които се съхраняват от Google. Подробна информация за Google Analytics и поверителност (включително как можете да контролирате информацията, която се изпраща на Google) може да се намери на https://policies.google.com/privacy/partners.
Изтpивaнe нa бисквитки
Пo пpaвилo aпликациитe, изпoлзвaни зa cъpфиpaнe в yeб caйтoвe, пoзвoлявaт зaпaзвaнeтo нa бисквитки пo пoдpaзбиpaнe. Taзи нacтройка мoжe дa бъдe промeнeнa така, чe aвтoмaтичнoтo зaпaмeтявaнe нa бисквитки дa бъдe блокиpaнo в yeб бpayзъpa или пoтребитeлят дa бъдe инфopмиpaн всеки път, преди бисквиткитe дa бъдaт зaпaмeтeни нa компютъpa. Дeтaйлнa инфopмaция зa paзличнитe нaчини зa paбoтa c бисквитки мoжe дa бъдe oткритa в нacтройкитe нa aпликациятa yeб бpayзъpa.
Oгpaничaвaнeтo нa бисквиткитe мoжe дa се oтpaзи нa някои фyнкциoнaлности нa yeб caйтa. Вие можете да изберете да изтриете нашите или на трета страна бисквитки чрез опциите на всеки браузър. Това може да повлияе взаимодействието с наш или друг сайт. Повече информация за изтриването на „cookie” можете да намерите на http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/stop-cookies-installed.html или вижте www.youronlinechoices.eu който съдържа повече информация, свързана с реклама според предпочитанията и онлайн поверителността.


Copyright 2017 година Riboloven Magazin.bg